Καταστατικό

Σκοπός του Ιδρύματος είναι η συμβολή στη μόρφωση, καλλιέργεια και εξύψωση του βιοτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των νέων, έως την ηλικία των 35 ετών, την ανάπτυξη κάθε είδους δεξιοτήτων και την παροχή εφοδίων για την κοινωνική και επιστημονική τους πρόοδο, με έμφαση στους νέους που προέρχονται από το Νομό Ιωαννίνων.